Euroopan komissio ehdottaa suden suojelutason heikennystä vastoin tieteellistä näyttöä ja demokraattista hallintotapaa

Euroopan komissio on ehdottanut suden suojelutason muuttamista Bernin yleissopimuksen mukaisesta täysin rauhoitetusta eläinlajista suojeltavaksi eläinlajiksi. Lopullinen päätös tästä syntyy jäsenvaltioiden äänten perusteella. Tämä ilmeisesti poliittisen hyödyn tavoitteluun tähtäävä ehdotus sivuuttaa näytön rauhanomaisesta rinnakkaiselosta ja EU-kansalaisten mielipiteistä.

Ehdotus voisi toteutuessaan vaarantaa vakavasti EU:n susikannan elpymiseksi tehdyt toimet, sillä se antaisi jäsenvaltioille enemmän vapauksia sallia susien tappaminen, mikä taas uhkaisi pienentää ekosysteemien hyvinvoinnille tärkeää susikantaa. Viime vuosikymmenen aikana susien levinneisyysalue on kasvanut suojelutoimien ansiosta 25 %, ja sutta tavataan nyt kaikissa Manner-Euroopan jäsenmaissa. Elpyminen on kuitenkin vielä hauraalla pohjalla, koska kuusi yhdeksästä EU:n valtioiden rajat ylittävästä susipopulaatiosta ei ole vielä saavuttanut suotuisaa suojelutasoa.

EU:n alueella on nykyään arviolta 20 000 sutta, mikä on suuri ero 86 miljoonaan kasvatettuun lampaaseen. Vuosien 2012 ja 2016 välillä vuosittainen susivahinkojen vuoksi korvattu lammasmäärä vastasi 0,05 % talven yli pidettyjen lampaiden määrästä. Susihyökkäykset ihmisiä kohtaan ovat äärimmäisen harvinaisia, sillä sudet yleensä siirtyvät itse kauemmas ihmisiä kohdatessaan. Ehdotuksen yhteydessä julkaistusta analyysistä käy lisäksi ilmi, että susivahinkoja ehkäisevät toimet ovat olleet tehokkaita. Esimerkiksi Saksassa, missä susien määrä kasvoi eniten, kuolleiden tai loukkaantuneiden kotieläinten määrä laski 15 % ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ansiosta vuonna 2021.

Euroopan komission ehdotus ei myöskään vastaa maaseudulla asuvien EU-kansalaisten mielipiteitä. He ovat korostaneet tukevansa laajasti susien ja muiden suurpetojen suojelua: Viimeaikaisessa kyselyssä, johon vastasi 10 000 eurooppalaista 10 eri jäsenvaltiosta, 68 % oli samaa mieltä siitä, että susien tulisi olla täysin rauhoitettujen lajien listalla, ja 72 % oli samaa mieltä siitä, että susilla on oikeus rauhanomaiseen rinnakkaiseloon ihmisen kanssa. Tulos on yhtenevä Euroopan komission analyysin kanssa, jossa 71 % vastaajista kannatti suden asemaa täysin rauhoitettuna lajina. Vielä merkittävämmin 65 % maanviljelijöistä kannatti tätä suden tiukempaa suojelutasoa, ja vain yksi kolmesta (33 %) maanviljelijästä kokee olevansa hyvin edustettuna maatalousalan eturyhmissä, kun taas 46 % metsästäjistä kokee olevansa hyvin edustettuna metsästäjien eturyhmissä. Tämä herättää kysymyksen, ovatko maaseutualueiden asukkaat riittävällä tavalla osallisena EU:n päätöksentekoprosesseissa, joissa kyseiset eturyhmät ovat usein vahvoina vaikuttajina.

Ehdotus on myös ristiriidassa Euroopan komission aiemman rauhanomaisen rinnakkaiselon puolustamisen kanssa. Euroopan komissio puolusti nykyistä susien suojelutasoa vielä syyskuun 2022 maatalous- ja kalastusneuvoston (AGRIFISH) kokouksessa, kuten myös Bernin yleissopimuksen pysyvän komitean 42. tapaamisessa marraskuussa 2022. Euroopan komissio myös toisti olevansa vahvasti sitoutunut suurpetojen suojeluun maaliskuussa 2023.

Ehdotus tuotiin esille vain päiviä sen jälkeen, kun lähes 300 kansalaisjärjestöä vaati Euroopan komissiota perustamaan suojeluasemaan tehtävät muutokset tieteelliseen näyttöön. Jos ehdotus hyväksytään, siitä äänestetään Bernin yleissopimuksen pysyvän komitean seuraavassa kokouksessa joulukuussa 2024.

Lähde: https://www.eurogroupforanimals.org/news/european-commission-proposes-downgrade-protection-status-wolves-against-scientific-evidence
Käännös: Vilma Huuskonen

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Töitä varainhankintapäällikölle

Luontoliitto etsii rohkeaa, innostavaa ja aikaansaavaa varainhankintapäällikköä.  
Tehtävänäsi on johtaa, kehittää ja toteuttaa Luontoliiton varainhankintaa. Varainhankintaa tehdään yhteistyössä muun henkilökunnan ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Lue lisää