Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailulla voidaan syventyä esimerkiksi Itämeren monimuotoiseen maailmaan, vieraslajien aiheuttamiin haasteisiin, suden kiehtovaan elämään tai Suomen metsien tilaan. 

Itämeri-vierailut

Itämeri-vierailulla tutustutaan ihmeelliseen Itämereen ja sen kiehtovaan vedenalaiseen eliömaailmaan. Vierailulla tarkastellaan Itämeren ainutlaatuisuutta ja haavoittuvuutta ja mietitään, miten jokainen voi itse toimia Itämeren puolesta.

Itämeri-vierailuja järjestetään peruskoulun 4.–9. luokille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Vierailun suositeltu pituus on 90 minuuttia. Vierailuita toteutetaan lähi- sekä etäopetuksessa.

Itämeri-kouluvierailumateriaalit ja kouluvierailut toteutetaan yhteistyössä John Nurmisen Säätiön sekä Luontoliiton Itämeri-ryhmän kanssa.

Vieraslajivierailut

Vieraslajivierailulla tutustutaan vieraslajeihin, niistä aiheutuviin haittoihin sekä haitallisten vieraslajien torjuntaan. Vierailu koostuu luento-osuuksista, keskusteluista sekä toiminnallisista tehtävistä. 

Vieraslajivierailut on suunnattu yläkouluille ja lukioille. Lisäksi toteutamme puutarha-alan opiskelijoille suunniteltuja vierailuita. Vierailun suositeltu kesto on 90 minuuttia. Vierailut voidaan toteuttaa sekä lähi- että etäopetuksessa. 

Keväällä ja syksyllä vierailuja voidaan järjestää myös ulkona. Tällöin opettaja selvittää etukäteen, löytyykö oppilaitoksen lähiympäristöstä vieraslajeja. Asian voi tarkistaa osoitteessa: vieraslajit.fi/havainnot.

Luontoliiton vieraslajivierailut ovat osa EU-rahotteista VieKas LIFE -hanketta.

VieKas LIFE -hanke (Finvasive LIFE, LIFE17 NAT/FI/000528) on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Kouluvierailuiden sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Susivierailut

Susivierailuilla tutustutaan suteen lajina sekä suden paikkaan ekosysteemissä. Vierailulla syvennytään suden uhanalaisuuteen ja siihen vaikuttaneisiin tekijöihin. Luontoliiton susivierailut on palkittu IUCN:n Vuoden luontoteko -palkinnolla. 

Susivierailut on suunnattu peruskoulun 4.–9.luokille. Vierailun suositeltu kesto on 90 minuuttia. Susivierailuja toteutetaan lähivierailuina Uudellamaalla sekä etävierailuina koko Suomessa. 

Susivierailut toteutetaan yhteistyössä Luontoliiton susiryhmän kanssa.


Haavoittuva monimuotoisuus - Ilmastonmuutos ja luontokato

Tulossa syksyllä 2023!

Luontoliiton uuden Haavoittuva monimuotoisuus – kouluvierailuhankkeen vierailut käynnistyvät syksyllä 2023. Vierailuilla käsiteltäviä teemoja ovat ilmastonmuutos ja luontokato, ympäristötunteet, toiveikkaammat tulevaisuudenkuvat sekä ympäristövaikuttaminen. Hankkeessa tarkastellaan kahden aikamme suuren ympäristökysymyksen rajapintoja ja yhteyksiä, sekä niiden herättämiä tunteita. Lisäksi tuodaan esiin, miten jokainen nuori voi löytää oman tapansa toimia ja vaikuttaa. Nuoria kannustetaan toivoon ja toimintaan. Hankkeen tavoitteena on tarjota opettajille tukea ilmastokasvatukseen, sekä edistää nuorten hyvinvointia vastaamalla nuorten kasvaneeseen huoleen ilmastosta ja ympäristöstä. Tahdomme tarjota toiminnallisen ja ratkaisukeskeisen tietopaketin, joka ohjaa aktiiviseen toimintaan. 

Kohderyhmänä ovat yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset sekä nuorisotyö eri puolilla Suomea. Vierailut ovat kaksiosaisia, eli samassa koulussa käydään kahdesti noin 90 minuutin mittaisella vierailulla. Ensimmäinen osa tarjoaa tietoa ja käsittelee ympäristötunteita, toisella puoliskolla pureudutaan ratkaisuihin ja toimintaan. Kaksiosaisten vierailujen välillä oppilaat tekevät annettuja tehtäviä ja syventävät osaamistaan. Tarkoituksena on luoda toiminnallinen, innostava ja osallistava vierailumateriaali, joka tukee opetussuunnitelmien tavoitteita.  

Materiaali on kevään 2023 ajan valmistelussa, ja vierailut aloitetaan syksyllä.

Metsävierailut (vierailut tauolla)

Metsävierailut toteutetaan Tapaus Takametsä -draamavierailuna tai lähimetsätuokiona. 

Tapaus Takametsä -draamavierailun aikana oppilaat tutkivat omia metsiin liittyviä näkemyksiään toiminnallisen prosessidraaman keinoin. Vierailulla vahvistetaan lasten ja nuorten uskoa omiin kykyihinsä muodostaa mielipiteitä ja vaikuttaa konkreettisesti asioiden kulkuun, kuten oman lähimetsän kohtaloon.

Draamavierailun kesto on 90 minuuttia. Ohjelman toteuttaminen vaatii luokkatilan, johon saadaan yhtenäinen vapaa tila esimerkiksi siirtämällä pulpetit syrjään. Sopiva ryhmäkoko vierailulle on 10–25 oppilasta.

Lähimetsätuokio toteutetaan koulun omassa lähimetsässä. Metsässä pelataan, aistitaan, harjoitellaan läsnäoloa ja rentoudutaan. Tuokion tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta sekä ryhmän yhteishenkeä toiminnallisilla harjoitteilla.

Lähimetsätuokion kesto on 90 minuuttia, ja paras ajankohta tuokiolle on loppukevät tai alkusyksy. Metsän tulisi sijaita korkeintaan 10 minuutin kävelymatkan päässä koulusta, jotta metsässä ehditään viettämään tarpeeksi aikaa.

Metsäaiheiset kouluvierailut on suunnattu peruskoulun 4.–9. luokille.

Metsävierailut toteutetaan yhteistyössä Luontoliiton metsäryhmän kanssa.